PRIVACY STATEMENT / VERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor ons. DGI hanteert een strikt privacy beleid voor wat betreft het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens. Ons privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die wij van u verkrijgen uit contact met u via onze websites, Klantportaal, telefoon, mail, schriftelijk of uit persoonlijk contact. DGI respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Om onze website te bezoeken hoeft u zich niet aan te melden of te identificeren. Indien u gebruik maakt van het DGI klantportaal krijgt u hiervoor een persoonlijk account. Hiervoor is het voldoende uw naam en emailadres aan ons te verstrekken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VAN MIJ VERWERKT?

DGI verwerkt (persoons)gegevens als daarvoor toestemming gegeven is, ons Klantportaal bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt via onze website, email of op enige andere wijze. Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Geslacht en aanspreektitel;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Functienaam en functie omschrijving;
 • IP adres;
 • Overige (persoons)gegevens die u op eigen initiatief invult of meestuurt in bijvoorbeeld een contactformulier;
 • Overige zaken zoals opgenomen in onze cookieverklaring.

DGI stelt zich tot doel alleen die persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Niet alle bovengenoemde gegevens worden in alle gevallen verwerkt. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard wanneer u gebruik maakt van onze diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze aan ons verstrekt via onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard die wij op onze website kunnen verwerken:

 • Inlog gegevens ten behoeve van het DGI klantportaal;
 • Een door u meegestuurd CV;
 • Een door u meegestuurde motivatiebrief voor uw sollicitatie.

HEB IK TOEGANG TOT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Als u inlogt op het Klantportaal kunt u uw eigen persoonsgegevens inzien, wijzigen of desgewenst (laten) verwijderen. Bent u geen klant van DGI, en/of heeft u geen toegang tot het Klantportaal, maar wilt u inzicht hebben in welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld en verwerken, dan kunt u via privacy@dgi.nl of schriftelijk contact met ons opnemen. Op verzoek verstrekken wij binnen één maand u inzage in uw persoonsgegevens en kunnen deze desgewenst voor u corrigeren, verwijderen of op uw verzoek doorsturen aan een derde partij. DGI kan u in voorkomende gevallen vragen u te identificeren en/of te legitimeren alvorens wij een verzoek in behandeling kunnen nemen.

WAARVOOR WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u toegang te geven tot onze diensten en u ondersteuning te leveren door middel van ons Klantportaal, via email of via de telefoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, omdat u bij ons heeft gesolliciteerd, of om u van informatie te kunnen voorzien met betrekking tot de producten en diensten die wij aan u leveren. DGI verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. De door ons gehanteerde rechtsgronden voor verwerking zijn; uw uitdrukkelijke toestemming, op grond van een overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent, of indien wij daar een gerechtvaardigd (Marketing) belang bij hebben. Bijvoorbeeld om u te informeren over (nieuwe) producten, diensten en overige commerciële activiteiten. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en mailingen;
 • Om diensten aan u te kunnen leveren via onze website en/of klantportaal;
 • Om contact met u op te kunnen nemen als u een contactformulier of een enquête invult of deelneemt aan een marketing activiteit;
 • Voor identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikers van ons Klantportaal;
 • Om te kunnen reageren op uw sollicitatie, uw sollicitatiebrief en/of CV.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

DGI bewaart en verwerkt verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld of verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Uw heeft bij ons gesolliciteerd; indien uw sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst worden uw gegevens binnen 2 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure door ons verwijderd.
 • U, of de organisatie waar u voor werkt, heeft een overeenkomst met DGI waar u een betrokkene in bent. Uw persoonsgegevens worden zo lang de overeenkomst duurt door ons verwerkt of tot u, of uw (ex)werkgever, ons verzoekt deze te verwijderen. Een dergelijk verzoek verwerkt DGI binnen 2 maanden.
 • U heeft u ingeschreven voor een nieuwsbrief; u kunt ons op ieder moment verzoeken uw gegevens te verwijderen (en/of uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen intrekken). DGI verwerkt een dergelijk verzoek binnen 2 maanden.
 • U heeft uw contactgegevens ingevuld op onze website of deze aan ons via email, schriftelijk of via de telefoon verstrekt omdat u informatie en/of advies van ons wilt krijgen. Uw gegevens worden door ons verwerkt zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. In alle gevallen worden uw persoonsgegevens op uw verzoek binnen 2 maanden door ons verwijderd. Indien wij langer dan één jaar geen contact meer met u hebben gehad worden uw gegevens automatisch verwijderd tenzij DGI een gerechtvaardigd belang heeft om deze nog langer te verwerken.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

DGI verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit, waarin u een betrokkene bent, indien dit wettelijk verplicht is of indien u ons daar zelf om verzoekt. In geval van een vermoeden van fraude of misbruikt van onze websites of diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

DGI zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. DGI selecteert voor de verwerking van gegevens uitsluitend organisaties die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens hanteren als dat wij zelf hanteren.

Websites van derden

Ons Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die vanuit een eventuele link met onze website zijn verbonden. DGI kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

ZIJN MIJN PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

DGI neemt passende organisatorische en technische gegevensbeschermingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen in gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons gegevensbeschermingsbeleid.

Toegang tot uw persoonsgegevens is altijd afgeschermd met minimaal een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord; alleen u, de hoofdcontactpersoon in uw organisatie, medewerkers van DGI of personen die handelen in opdracht van DGI en die voor het doel van de verwerking deze gegevens mogen hebben hiertoe toegang.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van beveiligde verbindingen.

COOKIE BELEID

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek uw voorkeuren opnieuw hoeft op te geven. U kunt het gebruik van cookies uitzetten via uw browser.

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee willen wij ook de werking van de website, waaronder de vindbaarheid van informatie, waar mogelijk verbeteren.

In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies. Ons volledige cookie statement leest u op onze website.

KLACHTEN

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per email Privacy@dgi.nl. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

DGI behoudt zich het recht voor haar Privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Wij raden u aan het statement regelmatig te controleren op wijzigingen.

Contactgegevens: De Gooijer International B.V. (DGI) Prunus 22 1424 LD De Kwakel Telefoon: +31 (0)297 35 35 35 email Privacy@dgi.nl